Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 831.100 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20.212.048 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 831.100 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.043.148 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,9%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/5/2020 đến ngày 05/6/2020.
cong ty mia duong quang ngai