Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa IX Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 15/4/2011;

 - Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội, Biên bản kết quả kiểm phiếu và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi ngày 30/3/2012.

.......

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

Chi tiết

Quang cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Đường Quảng Ngãi

cong ty mia duong quang ngai