Công bố thông tin về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

 

  - Báo cáo tài chính năm 2012.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

2. Báo cáo kiểm toán

3. Bảng cân đối kế toán

4. Báo cáo kết quả kinh doanh

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

2. Báo cáo kiểm toán

3. Bảng cân đối kế toán

4. Báo cáo kết quả kinh doanh

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

6. Thuyết minh báo cáo tài chính. 

cong ty mia duong quang ngai