Công bố thông tin v/v Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty

Ngày 21 tháng 7 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi tiến hành Phiên họp thứ 4 triển khai thực hiện Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty.

Tài liệu đính kèm

cong ty mia duong quang ngai