Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ với nội dung sau:

- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP.

- Số lượng đăng ký bán : 742.600 CP.

- Số lượng đã thực hiện : 742.600 CP.

- Thời gian thực hiện : từ ngày 01/08/2011 đến ngày 10/08/2011.

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch : 742.600 CP.

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 742.600 CP.

- Nguyên tắc xác định giá: Bằng giá lúc mua vào (32.000 đồng/CP).

- Phương thức giao dịch: Bán cho 200 người lao động trong Công ty .

cong ty mia duong quang ngai