Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012.

Văn bản gửi UBCKNN

Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2012

cong ty mia duong quang ngai