Công bố thông tin v/v bổ nhiệm Công ty kiểm toán BCTC năm 2014

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN v/v bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - thực hiện Nghị quyết số 30/NQ/CPĐQN-HCQT ngày 14/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Văn bản công bố

Nghị quyết đính kèm

cong ty mia duong quang ngai