Công bố thông tin v/v Phạt vi phạm pháp luật về thuế

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước,

- Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ quyết định số 2541/QĐ-CT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế.

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin bất thường v/v Phạt vi phạm pháp luật về thuế trên website của Công ty và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước nội dung quyết định số 2541/QĐ-CT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế như sau:

 Hình thức: Phạt vi phạm phá luật về thuế.

Số tiền phạt : 196.031.642 đồng.

(Một trăm chín mươi sáu triệu, không trăm ba mươi mốt nghìn, sáu trăm bốn mươi hai đồng).

Chi tiết

cong ty mia duong quang ngai