Công bố thông tin v/v Trả cổ tức đợt 2 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã ban hành nghị quyết số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 12/12/2011 về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:

 

- Tỷ lệ trả cố tức : 5% (tương ứng 500 đồng/01 cổ phần).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền Việt Nam đồng.

- Thời điểm chốt danh sách: 17 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2011.

- Thời điểm chi trả cổ tức: Kể từ ngày 25/12/2011.

- Địa điểm chi trả: Tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai