Công bố thông tin : v/v Triển khai giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2011 về nội dung bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty; HĐQT Công ty đã có báo cáo triển khai gởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung này.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được báo cáo của Công ty và có văn bản thông báo số 2322/UBCK-QLPH ngày 28/7/2011, đề nghị Công ty thực hiện giao dịch và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

cong ty mia duong quang ngai