Công bố : UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011

Ngày 4/4/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 14/NQ-CPĐQN-ĐHĐCĐ 2012 ngày 30/3/2012 và các quy định của pháp luật. Xem thêm tại Website của UBCKNN.

cong ty mia duong quang ngai