Công bố - UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Ngày 21/4/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ 2011 ngày 15/4/2011 và các quy định của pháp luật.
Ngoài ra, UBCKNN lưu ý công ty số lượng cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

Xem thêm tại web UBCKNN

(UBCNNN)

cong ty mia duong quang ngai