Ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng phát biểu khai mạc Đại hội

  Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương phát biểu tại Đại hội  

Quang cảnh Đại hội

cong ty mia duong quang ngai