Đặng Phú Quý – thành viên Hội đồng quản trị QNS đăng ký bán 100.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.440.670 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,4%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.340.670 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,38%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 09/9/2020 đến ngày 08/10/2020.
cong ty mia duong quang ngai