Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã mua 1.100 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 959.292 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 1.100 CP.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Lý do  không hoàn tất giao dịch: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 960.392 CP (tỷ lệ 0,27%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021.
cong ty mia duong quang ngai