Bạn đang ở :   VBPQ liên quan > Thuế
    Login  English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

Thuế

   Minimize

STT

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

7

2785/TCT-CS

23/7/2014

Thông tư của Tổng cục Thuế giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

6

78/2014/TT-BTC

18/6/2014

Thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 (Thay thế TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BTC.

5

218/2013/NĐ-CP

26/12/2013

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

4

141/2013/TT-BTC

16/10/2013

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

3

92/2013/NĐ-CP

13/8/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

2

32/2013/QH13

19/06/2013

Luật sửa đổi, bổ sung luật thuế TNDN.

1

14/2008/QH12

03/06/2008

Luật thuế TNDN.

Về thuế giá trị gia tăng

4

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

3

209/2013/NĐ-CP

18/12/2013

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

2

31/2013/QH13

19/6/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT

1

13/2008/QH12

03/06/2008

Luật thuế GTGT

Về quản lý thuế

3

119/2014/TT-BTC

25/8/2014

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,…

2

166/2013/TT-BTC

15/11/2013

Thông tư Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1

156/2013/TT-BTC

6/11/2013

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 

OUR IMAGES
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn