Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 600.000 cổ phần
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 600.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.223.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,1%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 600.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.823.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,3%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/9/2019 đến ngày 08/10/2019.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 08/10/2019 Lượt xem : 70
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn