Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 0 cổ phần
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 0 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.985.248 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,32%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:0 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.985.248 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,32%).
 (Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/11/2019 đến ngày 19/12/2019.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 21/12/2019 Lượt xem : 193
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn