Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi không bán số lượng cổ phần đã đăng ký
Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi không bán số lượng cổ phần đã đăng ký
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ ông: Nguyễn Thuận
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 190.874 CP (tỷ lệ 0,054%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 190.874 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: giá cả giao dịch không như kỳ vọng)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 190.874 CP (tỷ lệ 0,054%).
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/01/2020.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 18/01/2020 Lượt xem : 131
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn