Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Con trai ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phần
Con trai ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Quế Dương.
Là con trai ông :  Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ nắm giữ 0%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,006%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 05/03/2020.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 05/02/2020 Lượt xem : 205
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn