Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 872.592 CP (tỷ lệ 0,24%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/3/2020 đến ngày 24/4/2020.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 19/03/2020 Lượt xem : 239
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn