Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn không bán 100.000 cổ phần đã đăng ký
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn không bán 100.000 cổ phần đã đăng ký
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng)
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/3/2020 đến ngày 24/4/2020.
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 24/04/2020 Lượt xem : 183
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn