Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2:44 CH | 02/04/2012

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa IX Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 15/4/2011;

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
8:45 SA | 23/03/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút (Thứ Sáu) ngày 30 tháng 3 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Quyết định của Hội đồng quản trị v/v điều chuyển cán bộ quản lý Công ty
4:01 CH | 22/03/2012

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi quyết định v/v điều chuyển cán bộ quản lý Công ty và bổ nhiệm chức danh của Hội đồng quản trị.

Chi tiết

10:31 SA | 20/03/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2011.

Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2011
4:40 CH | 02/03/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo Tài chính năm 2011.

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
4:10 CH | 20/02/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

9:28 SA | 15/12/2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi số 77/CPĐQN/NQ-HĐQT ngày 12/12/2011;

3:03 CH | 12/12/2011

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã ban hành nghị quyết số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 12/12/2011 về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:

 

2:35 CH | 12/12/2011

Trên cơ sở Tờ trình số 712/KH/CPĐQN-TCKT của Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có công văn số 75/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 09/12/2011 "v/v lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản về trả cổ tức đợt II năm 2011". 

9:15 SA | 14/11/2011

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước,

- Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ quyết định số 2541/QĐ-CT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế.

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin bất thường v/v Phạt vi phạm pháp luật về thuế trên website của Công ty và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước nội dung quyết định số 2541/QĐ-CT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế như sau:

Trang 28 trong 33Đầu tiên    Trước   23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn