Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
4:02 CH | 07/05/2014

 Ngày 28/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 61/ĐQN-TCKT ngày 14/4/2014 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 20/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2014 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN. 

3:50 CH | 07/05/2014

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 24/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 7 tháng 5 năm 2014 v/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Văn bản

7:22 SA | 06/05/2014

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014.

Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2014.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014.

8:47 SA | 22/04/2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Quyết định về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động bổ sung, sửa đổi của Công ty.

Văn bản quyết định

Điều lệ tổ chức và hoạt động bổ sung, sửa đổi năm 2014.

2:39 CH | 14/04/2014
2:31 CH | 14/04/2014
4:42 CH | 01/04/2014

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết số 09 ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Văn bản Nghị quyết

2:52 CH | 31/03/2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Văn bản

1:57 CH | 25/03/2014

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2013.

Văn bản

3:04 CH | 05/03/2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

Báo cáo tài chính tổng hợp

Báo cáo tài chính hợp nhất

Trang 29 trong 40Đầu tiên    Trước   24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn