Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
8:05 SA | 13/04/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ/CPĐQN-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty tại phiên họp lần thứ 9, ngày 11/4/2012; 

- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua;

7:34 SA | 13/04/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 31/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2012  tại Phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9, ngày 10/4/2012.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

10:52 SA | 10/04/2012

Ngày 4/4/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 14/NQ-CPĐQN-ĐHĐCĐ 2012 ngày 30/3/2012 và các quy định của pháp luật. Xem thêm tại Website của UBCKNN.

 

10:34 SA | 10/04/2012

 Ngày 5/3/2012, UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu về Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Xem thêm về Báo cáo tài chính năm 2011 tại website UBCKNN 

Xem thêm về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 tại website UBCKNN  

Thông báo v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2011
3:12 CH | 02/04/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi; 

- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2012 ngày 30/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cp Đường Quảng Ngãi.

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2:44 CH | 02/04/2012

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa IX Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 15/4/2011;

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
8:45 SA | 23/03/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút (Thứ Sáu) ngày 30 tháng 3 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Quyết định của Hội đồng quản trị v/v điều chuyển cán bộ quản lý Công ty
4:01 CH | 22/03/2012

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi quyết định v/v điều chuyển cán bộ quản lý Công ty và bổ nhiệm chức danh của Hội đồng quản trị.

Chi tiết

10:31 SA | 20/03/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2011.

Chi tiết

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2011
4:40 CH | 02/03/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo Tài chính năm 2011.

Trang 29 trong 35Đầu tiên    Trước   24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn