Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
4:10 CH | 20/02/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

9:28 SA | 15/12/2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi số 77/CPĐQN/NQ-HĐQT ngày 12/12/2011;

3:03 CH | 12/12/2011

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã ban hành nghị quyết số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 12/12/2011 về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2011 cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:

 

2:35 CH | 12/12/2011

Trên cơ sở Tờ trình số 712/KH/CPĐQN-TCKT của Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có công văn số 75/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 09/12/2011 "v/v lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản về trả cổ tức đợt II năm 2011". 

9:15 SA | 14/11/2011

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà nước,

- Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn v/v công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ quyết định số 2541/QĐ-CT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế.

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin bất thường v/v Phạt vi phạm pháp luật về thuế trên website của Công ty và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước nội dung quyết định số 2541/QĐ-CT ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế như sau:

8:58 SA | 04/10/2011

Ngày 3 tháng 10 năm 2011, Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi (VCB Quảng Ngãi) đã ký kết hợp đồng tín dụng số 0220/11/NHNT.QNg theo đó VCB Quảng Ngãi cho Công ty CP Đường Quảng Ngãi vay 301 tỷ đồng ( Ba trăm lẻ một tỷ đồng) để đầu tư dự án xây dựng NM Sữa đậu nành VinaSoy tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

4:57 CH | 24/08/2011

1.Thông tin về cổ đông :

Theo quy định tại khoản 3 điều 86 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 quy định về Sổ đăng ký cổ đông như sau :
“ Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. ”.
Công ty không có trách nhiệm công bố thông tin của các cổ đông trên thông tin đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán. 
2.Hiện nay không có quy định nào “ nhà đầu tư mới chịu trách nhiệm thay cổ đông hiện hữu ” mà người chuyển nhượng chịu.
5:04 CH | 17/08/2011

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi giải thích về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu nhận được từ cổ tức như sau:

4:23 CH | 17/08/2011

Kính gửi : Quý Cổ đông.

Trong thời gian qua, một số cổ đông khi chuyển nhượng cổ phiếu, Công ty đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán và kê khai nộp cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra cá nhân chuyển nhượng phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Nay Công ty thông báo đến Quý Cổ đông nội dung sau:

+ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn được thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 và quy định tại khoản 13 điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Cá nhân có cổ phiếu từ nhận cổ tức nếu chuyển nhượng thì phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn, thuế phải nộp được tính bằng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng nhân với mệnh giá (10.000 đ/CP) và thuế suất là 5%.

Chi tiết

3:22 CH | 13/08/2011

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ với nội dung sau:

- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP.

- Số lượng đăng ký bán : 742.600 CP.

- Số lượng đã thực hiện : 742.600 CP.

- Thời gian thực hiện : từ ngày 01/08/2011 đến ngày 10/08/2011.

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch : 742.600 CP.

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 742.600 CP.

- Nguyên tắc xác định giá: Bằng giá lúc mua vào (32.000 đồng/CP).

- Phương thức giao dịch: Bán cho 200 người lao động trong Công ty .

-->

Trang 30 trong 35Đầu tiên    Trước   25  26  27  28  29  [30]  31  32  33  34  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn