Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
4:23 CH | 17/08/2011

Kính gửi : Quý Cổ đông.

Trong thời gian qua, một số cổ đông khi chuyển nhượng cổ phiếu, Công ty đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán và kê khai nộp cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra cá nhân chuyển nhượng phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Nay Công ty thông báo đến Quý Cổ đông nội dung sau:

+ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn được thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 và quy định tại khoản 13 điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Cá nhân có cổ phiếu từ nhận cổ tức nếu chuyển nhượng thì phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn, thuế phải nộp được tính bằng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng nhân với mệnh giá (10.000 đ/CP) và thuế suất là 5%.

Chi tiết

3:22 CH | 13/08/2011

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi kính gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ với nội dung sau:

- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP.

- Số lượng đăng ký bán : 742.600 CP.

- Số lượng đã thực hiện : 742.600 CP.

- Thời gian thực hiện : từ ngày 01/08/2011 đến ngày 10/08/2011.

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch : 742.600 CP.

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 742.600 CP.

- Nguyên tắc xác định giá: Bằng giá lúc mua vào (32.000 đồng/CP).

- Phương thức giao dịch: Bán cho 200 người lao động trong Công ty .

-->

2:37 CH | 29/07/2011

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2011 về nội dung bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty; HĐQT Công ty đã có báo cáo triển khai gởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung này.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được báo cáo của Công ty và có văn bản thông báo số 2322/UBCK-QLPH ngày 28/7/2011, đề nghị Công ty thực hiện giao dịch và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

7:45 SA | 25/07/2011

Ngày 25 tháng 7 năm 2011, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã gửi Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tổng số người lao động có lựa chọn: 200 người.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.374.908  cổ phiếu.

- Giá phát hành: 30.291 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành: 41.647.338.228 đồng.

- Thời gian hoàn thành việc phát hành: ngày 23/7/2011.

Chi tiết

10:16 SA | 23/07/2011

 Tại phiên họp thứ 4 ngày 21 tháng 7 năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện Kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011.

9:50 SA | 23/07/2011

Ngày 21 tháng 7 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi tiến hành Phiên họp thứ 4 triển khai thực hiện Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty.

Tài liệu đính kèm

2:38 CH | 23/05/2011

 Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung quyết định số 1028/QĐ-CT ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi xử phát Công ty vi phạm pháp luật về thuế như sau:
Hình thức : Phạt vi phạm hành chính.
Số tiền phạt : 1.554.280 đồng.
( Một triệu, năm trăm năm mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi đồng).
Lý do : Công ty kê khai, quyết toán thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không đúng quy định.
Văn bản

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
2:32 CH | 23/05/2011

 Ngày 04 tháng 5 năm 2011, Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
Văn bản

7:40 SA | 26/04/2011

 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại phiên họp lần thứ nhất ngày 23/4/2011:
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi số 06/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 23/4/2011, phiên họp thứ nhất.

Nguyên văn Nghị quyết

7:32 SA | 26/04/2011

Ngày 21/4/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ 2011 ngày 15/4/2011 và các quy định của pháp luật.
Ngoài ra, UBCKNN lưu ý công ty số lượng cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

Xem thêm tại web UBCKNN

(UBCNNN)

Trang 31 trong 35Đầu tiên    Trước   26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn