Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
1:56 CH | 04/04/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012.

Văn bản thông báo

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

4:39 CH | 01/04/2013

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Toàn văn Nghị quyết

Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội

2:09 CH | 22/03/2013

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

 

10:49 SA | 21/03/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày , khai mạc lúc 7h30 phút (Thứ Bảy) ngày 30 tháng 3 năm 2013. 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

3:22 CH | 06/03/2013

 Hội đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thông báo số 07/TB/CPĐQN-HĐQT

Mẫu Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền, Tổng hợp danh sách cổ đông trong nhóm ủy quyền

9:31 SA | 27/02/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Văn bản 

8:35 SA | 16/01/2013

 Ngày 9/1/2013 Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi có Kết luận thanh tra thuế năm 2011 tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Công văn số 46/KL-CT), trong đó:

9:07 SA | 10/01/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo  v/v nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần như sau:

Thông báo số 02/ĐQN-HĐQT/TB

2:16 CH | 02/01/2013

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về việc thay đổi mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thực hiện  từ ngày 01/01/2013

Văn bản thông báo

Mẫu Hợp đồng

7:23 SA | 12/12/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

Văn bản thông báo

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Trang 31 trong 39Đầu tiên    Trước   26  27  28  29  30  [31]  32  33  34  35  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn