Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
4:01 CH | 16/04/2011

 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 công ty CP Đường Quảng Ngãi đã diễn ra vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 15/4/2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của 152 Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 13.483.049 cổ phần, chiếm 98,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 2.006 Cổ đông/ 2.136 Cổ đông được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 25/3/ 2011.

2:29 CH | 06/04/2011

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý  cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

9:00 SA | 06/04/2011

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2010.

11:02 SA | 23/03/2011

 1/ Báo cáo tài chính năm 2010

- Mục lục

 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

9:03 CH | 10/03/2011

Kính gởi : Quý cổ đông công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đến Qúy cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.Các văn bản đính kèm sau đây:
-Văn bản thông báo

- Mẫu giấy ủy quyền

3:20 CH | 06/01/2011

Kính gởi : Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Họat động của công ty CP Đường Quảng Ngãi , ngày 06/01/2011 Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có nghị quyết số 05/CPĐQN/NQ-HĐQT , trong đó có nội dung về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu.
Văn bản thông báo
Biểu mẫu chuyển khoản Ngân hàng

3:20 CH | 06/01/2011

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2010. Hình thức chi trả bằng tiền mặt, và mức chi trả cổ tức bằng 5%/mệnh giá ( 500 đồng/1 cổ phần), thời gian chi trả : kể từ ngày 17/1/2011.
Nội dung văn bản

3:35 CH | 03/01/2011

Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao ơộng có lựa chọn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. Hội đồng quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã tiến hành phát hành và báo cáo Ủy ban Chứng khóan Nhà nước về kết quả phát hành bằng văn bản số 02/HĐQT-ĐQN-TCKT ngày 03/01/2011.
Nội dung văn bản

3:49 CH | 21/12/2010

Ngày 13/12/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/4/2010, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 19/11/2010 và số 104/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 7/12/2010 và các quy định của pháp luật.

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=26400106&p_details=1

3:51 CH | 23/11/2010

Ngày 19/11/2010 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã họp phiên 39 , trong đó cò nội dung phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn năm 2010 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, và chấm dứt hoạt động của Nhà máy Cồn – Rượu thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

 

Văn bản báo cáo UBCK Nhà nước.

Trang 32 trong 35Đầu tiên    Trước   26  27  28  29  30  31  [32]  33  34  35  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn