Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
3:29 CH | 13/04/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo Quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần.

Văn bản Quy định

2:16 CH | 12/04/2013

 Ngày 4/4/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300205943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 16/8/2012) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 26/ĐQN-HĐQT ngày 1/4/2013. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 24/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2013 ngày 30/3/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)
4:30 CH | 06/04/2013

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin:

1. Báo cáo thường niên năm 2012.

2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012.

1:56 CH | 04/04/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012.

Văn bản thông báo

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

4:39 CH | 01/04/2013

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Toàn văn Nghị quyết

Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội

2:09 CH | 22/03/2013

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

 

10:49 SA | 21/03/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày , khai mạc lúc 7h30 phút (Thứ Bảy) ngày 30 tháng 3 năm 2013. 

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

3:22 CH | 06/03/2013

 Hội đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thông báo số 07/TB/CPĐQN-HĐQT

Mẫu Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền, Tổng hợp danh sách cổ đông trong nhóm ủy quyền

9:31 SA | 27/02/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Văn bản 

8:35 SA | 16/01/2013

 Ngày 9/1/2013 Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi có Kết luận thanh tra thuế năm 2011 tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Công văn số 46/KL-CT), trong đó:

Trang 33 trong 41Đầu tiên    Trước   28  29  30  31  32  [33]  34  35  36  37  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn