Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
9:03 CH | 10/03/2011

Kính gởi : Quý cổ đông công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đến Qúy cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.Các văn bản đính kèm sau đây:
-Văn bản thông báo

- Mẫu giấy ủy quyền

3:20 CH | 06/01/2011

Kính gởi : Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Họat động của công ty CP Đường Quảng Ngãi , ngày 06/01/2011 Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có nghị quyết số 05/CPĐQN/NQ-HĐQT , trong đó có nội dung về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu.
Văn bản thông báo
Biểu mẫu chuyển khoản Ngân hàng

3:20 CH | 06/01/2011

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2010. Hình thức chi trả bằng tiền mặt, và mức chi trả cổ tức bằng 5%/mệnh giá ( 500 đồng/1 cổ phần), thời gian chi trả : kể từ ngày 17/1/2011.
Nội dung văn bản

3:35 CH | 03/01/2011

Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao ơộng có lựa chọn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. Hội đồng quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã tiến hành phát hành và báo cáo Ủy ban Chứng khóan Nhà nước về kết quả phát hành bằng văn bản số 02/HĐQT-ĐQN-TCKT ngày 03/01/2011.
Nội dung văn bản

3:49 CH | 21/12/2010

Ngày 13/12/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/4/2010, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 19/11/2010 và số 104/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 7/12/2010 và các quy định của pháp luật.

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=26400106&p_details=1

3:51 CH | 23/11/2010

Ngày 19/11/2010 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã họp phiên 39 , trong đó cò nội dung phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn năm 2010 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, và chấm dứt hoạt động của Nhà máy Cồn – Rượu thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

 

Văn bản báo cáo UBCK Nhà nước.

3:54 CH | 29/09/2010

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban Chứng khóan Nhà nước về nội dung quyết định số 1918/QĐ-CT ngày 17/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xử phạt Công ty vi phạm pháp luật về thuế như sau :

3:38 CH | 18/09/2010

  Kính gởi : Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Công ty CP Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

 

Văn bản kèm theo tại đây.

4:07 CH | 28/06/2010

Tại phiên họp ngày 26/6/2010 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Phương - Kế tóan trưởng Công ty , giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế tóan trưởng Công ty.

4:03 CH | 28/06/2010

Tại phiên họp ngày 26/6/2010 Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thông qua Kế hoạch ứng cổ tức năm 2010.

Trang 37 trong 39Đầu tiên    Trước   30  31  32  33  34  35  36  [37]  38  39  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn