Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc ứng cổ tức đợt I năm 2012
11:26 SA | 14/06/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 13/6/2012, lần thứ 12 quyết định Ứng cổ tức đợt I năm 2012. 

Cụ thể

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012
8:48 SA | 08/06/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012.

Văn bản gửi UBCKNN

Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2012

UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
7:55 SA | 04/06/2012

Ngày 29/5/2012, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi theo công văn số 39/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 17/5/2012. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 14/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2012 ngày 30/3/2012, Nghị quyết số 38/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 17/5/2012 của HĐQT Công ty và các quy định của pháp luật.

Công bố thông tin v/v ông Trương Văn Quang chấm dứt hợp đồng lao động
2:11 CH | 25/05/2012

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin trên website của Công ty và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước nội dung Quyết định 291/QĐ/HC-TC-KHTH ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi về việc chấm dứt Hợp đồng lao động như sau:

Công ty đồng ý cho ông Trương Văn Quang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty được chấm dứt  hợp đồng lao động kể từ ngày 25/5/2012. Lý do : Người lao động xin nghỉ việc. 

Văn bản gửi UBCKNN

Công bố thông tin về Nghị quyết 38 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
2:42 CH | 18/05/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Phiên họp lần thứ 11, ngày 17 tháng 5 năm 2012 v/v Triển khai Phát hành 5% cổ phần hiện đang lưu hành cho người lao động có lựa chọn trong Công ty.

Văn bản Nghị quyết

Danh sách

Công bố thông tin bất thường v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan
9:25 SA | 03/05/2012

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung quyết định số 67/QĐ-KTS ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực Hải quan như sau:

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011
7:36 SA | 03/05/2012

 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ quản lý phát hành)

Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng.

8:05 SA | 13/04/2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ/CPĐQN-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty tại phiên họp lần thứ 9, ngày 11/4/2012; 

- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua;

7:34 SA | 13/04/2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 31/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2012  tại Phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9, ngày 10/4/2012.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

10:52 SA | 10/04/2012

Ngày 4/4/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 14/NQ-CPĐQN-ĐHĐCĐ 2012 ngày 30/3/2012 và các quy định của pháp luật. Xem thêm tại Website của UBCKNN.

 

Trang 38 trong 44Đầu tiên    Trước   33  34  35  36  37  [38]  39  40  41  42  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn