Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
12:00 SA | 01/04/2010

 Kính mời Qúy Cổ đông tham khảo Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Đường Quảng Ngãi. 

 Chương trình Đại hội
 Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

12:00 SA | 30/03/2010

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.

12:00 SA | 18/03/2010

Kính gởi : Qúy Cổ đông công ty CP Đường Quảng Ngãi
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010, như sau:
Thời gian: ½ ngày, khai mạc lúc 7 giờ 30 phút (Thứ bảy ) ngày 10 tháng 4 năm 2010.
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

3:28 CH | 22/02/2010

Kính gởi : Qúy cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 trong tháng 3/2010 . Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội , Công ty thông báo đến các cổ đông về việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần với nội dung kèm theo tại đây.

4:12 CH | 10/02/2010

Ngày 08/02/2010 ,Công ty CP Đưng Quảng Ngãi đã nhận Kết luận thanh tra thuế năm 2008 tại công ty ( số 237/KL-CT ngày 3/02/2010 ) và Quyết định x phạt vi phạm pháp luật về thuế năm 2008 ( số 238/QĐ-CT ngày 3/02/2010 ) của Cục Thuế Quảng Ngãi .

4:15 CH | 21/12/2009

Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;

Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn  được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho người lao động, và đã có báo cáo cho Ủy ban Chứng khóan Nhà nước.

Văn bản báo cáo

4:15 CH | 19/12/2009

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 05/12/2009 thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Văn bản kèm theo ...

3:30 CH | 19/08/2009

 Sáng ngày 12/8/2009, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – QNS tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Đây là năm thứ 4 Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần sau khi chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước, và là kỳ đại hội thường niên lần thứ 3.

12:00 SA | 16/08/2009

 Kính gởi: Qúy Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Họat động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của  Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008 như sau:

12:00 SA | 05/08/2009

Kính gởi: Qúy Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sẽ tổ chức Đại hội dồng Cổ đông thường niên năm 2009 vào lúc 7 giờ sáng, ngày 12/8/2009 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi , số 02 Nguyễn Chí Thanh, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trang 39 trong 40Đầu tiên    Trước   31  32  33  34  35  36  37  38  [39]  40  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn