Nghị quyết HĐQT Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết số 31 ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty.

Văn bản

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

cong ty mia duong quang ngai