Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 9/12/2011

Trên cơ sở Tờ trình số 712/KH/CPĐQN-TCKT của Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có công văn số 75/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 09/12/2011 "v/v lấy ý kiến Hội đồng Quản trị bằng văn bản về trả cổ tức đợt II năm 2011". 

 Sau khi nghiên cứu nội dung, các thành viên HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất tại Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT Công ty số 76/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 12/12/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định trả cổ tức đợt II năm 2011, cụ thể:

Nghị quyết số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 12/12/2011.

cong ty mia duong quang ngai