Nguyễn Thuận - Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đăng ký bán 310.730 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 430.730 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,12%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 310.730 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120.00 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,03%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 14/8/2020.
cong ty mia duong quang ngai