QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát  Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 183.979 (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 183.979 (tỷ lệ 0,06%).
Thời gian giao dịch cổ phiếu: từ ngày 05/12/2018 đến ngày 28/12/2018.
 
cong ty mia duong quang ngai