QNS công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập.

 

cong ty mia duong quang ngai