QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Công văn giải trình 

 
cong ty mia duong quang ngai