QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 35 ngày 27/7/2019

Công ty CP Đường Quảng Ngãi -QNS- công bố Nghị quyết HĐQT số 35 ngày 27/7/2019 về việc sẽ trình nội dung: "Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty" ra Đại hội đồng cổ đông khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai