QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 38 ngày 28 tháng 8 năm 2020 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đó ông Võ Thành Đàng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Ngọc Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 từ ngày 29/8/2020.

 

cong ty mia duong quang ngai