QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hiền.
Là con của ông: Nguyễn Thuận.Chức vụ: Giám đốc Nhà máy Nha – chi nhánh Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.587 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148.587 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ nắm giữ 0%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018.
 
cong ty mia duong quang ngai