QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 875.022 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 825.022 CP (tỷ lệ 0,28%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giả quyết nhu cầu tài chính.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 19/3/2019 đến ngày 17/4/2019.
cong ty mia duong quang ngai