QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.073.992 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 973.992 CP (tỷ lệ 0,27%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 23/8/2019.
cong ty mia duong quang ngai