QNS thông báo kết quả giao dịch của người liên quan người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai

Là vợ của ông: Trần Ngọc Phương

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

Mã chứng khoán giao dịch: QNS

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.786.179 CP (tỷ lệ 0,78%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 386.969 CP

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 386.969 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.399.210 CP (tỷ lệ 0,67%)

Phương thức giao dịch: khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/6/2019 đến ngày 12/6/2019

cong ty mia duong quang ngai