QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2021

QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2021.
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/01/2022.
Ngày nhận: 28/01/2022.
Tỷ lệ: 5% (500 đồng/1 cổ phiếu)

 

cong ty mia duong quang ngai