Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông v/v Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai