Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014.

Văn bản

Công bố trên cổng thông tin của UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai