Thông báo về việc trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ/CPĐQN-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty tại phiên họp lần thứ 9, ngày 11/4/2012; 

- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua;

 - Căn cứ ý kiến của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả  cổ tức cho Cổ đông hiện hữu được đăng tải trên website : www.ssc.gov.vn ngày 09/4/2012.

Hội đồng Quản trị  Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức: Là Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào thời điểm chốt danh sách.

2. Thời điểm chốt danh sách: 17 giờ ngày 20/4/2012.

3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

4. Mức cổ tức: Theo tỷ lệ 1:1.

5. Thời gian thực hiện và hoàn thành: Từ ngày 21/4/2012 đến ngày 30/4/2012.

6. Giải quyết chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần đến làm thủ tục chuyển nhượng tại phòng TCKT Công ty kể từ ngày Thông báo này đến trước 17 giờ ngày 20/4/2012. Sau thời gian trên, mọi vướng mắc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần Công ty không chịu trách nhiệm.

Nay trân trọng thông báo.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ THÀNH ĐÀNG

(Đã ký)

Văn bản chi tiết

cong ty mia duong quang ngai