Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách: 17 giờ ngày 29/02/2012 (Thứ Tư).

2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức vào ngày 30/3/2012 (Thứ Sáu).

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (đến ngày chốt danh sách 29/02/2012) hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Phiếu đăng kýGiấy ủy quyền kèm theo Thông báo này) gửi về Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trước 17 giờ ngày 10/3/2012 (Thứ Bảy) theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Số 02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: 055.3726136 , Fax : 055.3822843, Website: www.qns.com.vn.

5. Nội dung, tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo cụ thể sau.

TM/ Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Võ Thành Đàng (đã ký)

Văn bản

Mẫu Phiếu đăng ký

Mẫu Giấy ủy quyền

cong ty mia duong quang ngai