Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Văn bản.

Phiếu đăng ký.

Giấy ủy quyềnDanh sách cổ đông trong nhóm ủy quyền.

cong ty mia duong quang ngai