Trưởng Ban kiểm soát QNS – Nguyễn Đình Quế đăng ký bán 400.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.809.341 CP (tỷ lệ 0,79%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.409.341 CP (tỷ lệ 0,67%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính gia đình.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/9/2020 đến ngày 16/10/2020.
cong ty mia duong quang ngai